• "Let's be eco-friendly"

          W latach 2010 – 2014 nasza Szkoła zrealizowała dwa projekty europejskie w ramach programu COMENIUS, stanowiącego część programu „Uczenie się przez całe życie”. Program ten został ustanowiony przez Wspólnotę Europejską w 2007 roku, a jego głównym celem było promowanie współpracy europejskiej między uczniami i nauczycielami z różnych krajów europejskich.

          Pierwszy projekt zatytułowany „Let’s be eco-friendly”  realizowany był w latach 2010-2012. Dotyczył ekologii oraz zdrowego stylu życia. Głównym celem realizowanych w projekcie zadań było podniesienie świadomości uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego w zakresie ekologii oraz zmiana stylu życia na bardziej „eko-przyjazne”.  Projekt ten obejmował mobilność kadry edukacyjnej. Zgodnie z założeniem odbyło się 6 spotkań – po jednym w każdym kraju: W Słowenii, na Litwie, w Turcji, Hiszpanii, Finlandii i oczywiście w Polsce.