• Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_2021.pdf

    Deklaracja Dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik zwycięstwa 1920 roku w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik zwycięstwa 1920 roku w Markach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
    • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    • osobą kontaktową jest: Joanna Wiśniewska
    • e-mail: sp3@marki.pl
    • nr telefonu: 227811291

    Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

    Każdy ma prawo do:

    • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
    • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
    • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać:

    • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
    • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
    • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

    Skargi i odwołania

    W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach ul. Pomnikowa 21

    Do budynku prowadzą cztery wejścia, dwa od ulicy Pomnikowej zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych, jedno wejście po stronie zachodniej części szkoły, do którego prowadzą schody oraz wejście od strony parkingu przeznaczone tylko dla pracowników szkoły.

    • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.
    • Opis dostępności korytarzy schodów i wind.

    Szkoła składa się z dwóch połączonych ze sobą części starej i nowej. W starej części szkoły istnieje kilka kondygnacji:

    • piwnica z szatniami uczniów klas IV- VIII, sala lekcyjna i sklepik szkolny,
    • parter,
    • półparter,
    • piętro,
    • półpiętro,
    • poddasze.

    Pomiędzy tymi częściami występują schody. Stara część szkoły nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych, pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami ze względu na brak windy. Nowa część, do której jest bezpośrednie wejście z terenu szkoły obejmuje bibliotekę, sale lekcyjne i szatnie klas pierwszych. Na pierwszym piętrze znajduje się blok sportowy. Ta część jest zaopatrzona w schody i windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na kolejnym poziomie znajduje się pomieszczenie świetlicy szkolnej, do którego prowadzą schody. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w nowej części szkoły. Szkoła nie posiada pętli komunikacyjnej. Na parkingu szkolnym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

    Informacje o dodatkowych udogodnieniach

    Szkoła posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych, platformę przy stołówce szkolnej do transportu osób niepełnosprawnych i windę w nowej części szkoły.

    Informacje o dodatkowych oświadczeniach

    Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

    Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

    Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).