• "Reseaching innovation in special needs"

     

              

    Z radością informujemy, że Szkoła otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu w ramach  programu europejskiego Erasmus+. Jest to już trzeci projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich w naszej placówce.  Tym razem w latach 2016-2018 na rzecz innowacji i dobrych praktyk współpracować będziemy ze szkołami partnerskimi z Bułgarii www.odz79.net, Turcji www.cengizevranosoo.meb.k12.tr i Hiszpanii cpcarmelocortes.blogspot.com.es. Koordynatorką projektu jest p. Renata Reterska. 
    Projekt skupi się wokół jednego z największych obecnie wyzwań, które stoją przed szkołami europejskimi, czyli przybywającej liczbie uczniów z rozmaitymi problemami edukacyjnymi. Dotyczy to zarówno dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, jaki uczniów posiadający opinie z PPP.  „Researching Innovation in Special Needs” ( „Poszukiwanie innowacji w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”) to tytuł naszego projektu, którego głównym celem jest współpraca i wymiana doświadczeń w pracy z uczniem wymagającym specjalnych metod i form pracy. Efekty tej międzynarodowej współpracy mają na celu  rozbudzenie w dzieciach wiary w swoje możliwości poprzez skupianie się na mocnych stronach, pasjach i zainteresowaniach, akceptację i świadomość swoich słabych stron, integrację w grupie, oraz motywację do dalszej edukacji.
    Suma dofinansowania podjętych przez naszą szkołę działań to 11 730,00 euro. 

    Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do regularnego śledzenia szkolnej strony internetowej https://sp3marki.edupage.org/, gdzie będziemy się z Państwem dzielić informacjami z pracy nad realizacją projektu.

    Kilka słów o programie Erasmus+

    Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

    Podstawowe dane liczbowe:

    • 4 mln osób skorzysta z programu;
    • 2 mln studentów skorzysta z programu;
    • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
    • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
    • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
    • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

                

    Ogólne zadania

    Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

    1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.

    2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

    3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

    4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu.